Japanese Journal of Endourology and ESWL 2巻 2号

発行元
日本Endourology・ESWL学会
ISSN
0914-9635
ISSN(オンライン)
後雑誌
Japanese Journal of Endourology

書籍情報から探す
開始頁
Effect of Shock Wave Application on the Kidney: Comparisons with Open Surgery
EIJI HIGASHIHARA, YASUYUKI ASAKAGE, TAKASHI TOMINAGA, TORU HARA, AKIRA KIMURA, HIROICHI KISHI, TADAO NIIJIMA, YOSHIO ASO
Department of Urology, Faculty of medicine, The University of Tokyo
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 89-96, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。
Endoscopic Correction of Vesicoureteral Reflux: Experimental and Clinical Study
KENJIRO KOHRI, AKIHIKO UCHIDA, TAKAHIDE SUGIYAMA, SHIGEO KANEKO, TAKESHI MATSUURA, TAKAHIRO AKIYAMA, TAKASHI KURITA
Department of Urology, Kinki University School of Medicine
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 97-104, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。
Treatment of Ureteral Calculi by Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy with Second Generation Device (Lithostar)
TAIRA KONISHI*, MAYUMI KUSHIMA*, EIMEI TSUDA*, TENYO TSUDA*, TADAO TOMOYOSHI**
*Soseikai General Hospital, **Department of Urology, Shiga University of Medical Science
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 105-109, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。
Clinical Experience of Lithotripsy Using a EDAP LT-01
SHUICHI NAKAGAWA*, TADASHI INABA*, TADASHI AOKI*, HISAMITSU NAKAHASHI*, MUTSUMI UCHIDA**
*Department of Urology, Nishijin Hospital, **Department of Urology, Kyoto Prefectural University of Medicine
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 110-113, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。
Clinical Experience of Piezoelectric Shock Wave Lithotripsy with Piezolith 2200
SHIRO BABA, NOBUHIRO DEGUCHI, MASAAKI TACHIBANA, SEIDO JITSUKAWA, MAKOTO HATA, HIROSHI TAZAKI
Department of Urology, Keio University, School of Medicine
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 114-120, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。
ESWL for Renal and Ureteral Stones
MASAO YOKOYAMA, FUMIO SHOJI, RYOZO YANAGIZAWA, MIKIRO KANEMURA, KEN KITAHARA, KOJI KAWAI, SHUSAKU FUJITO, MORIAKI OSAKA
Department of Urology, Toranomon Hospital
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 121-127, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。
Clinical Study of Subcapsular Hematoma Due to ESWL―CT Evaluation of 125 Patients―
TOSHIO KAWADA*, TOMOKAZU UMEYAMA*, HISAO UEHARA*, TADATOSHI SHINOZAKI*, MITSUOMI MATSUMOTO**
*Jomo Urological Hospital, **Department of Diagnostic Radiology, Gunma University
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 128-131, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。
Eight Cases of Subcapsular Hematoma after ESWL
YOSHIHITO HIGASHI*, YOSHIHIKO KITA*, MASUJI KUZE*, TAKAO TAKEDA*, HIDEO TAKEUCHI***, SHIGEO NISHIBUCHI**, OSAMU YOSHIDA***
*Ijinkai Takeda General Hospital, **Department of Urology, Fukui Medical School, ***Department of Urology, Faculty of Medicine, Kyoto University
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 132-139, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。
Transurethral Ureterolithotripsy(TUL) in 160 Cases Using Rigid Ureterorenoscope
YOSHIHIKO HIRAO*, KATSUNORI YOSHIDA*, KENJI SASAKI*, SEIICHIRO OZONO*, EIGORO OKAJIMA*, SHUJI WATANABE**, MASAYOSHI HASHIMOTO***
*Department of Urology, Nara Medical University, **Department of Urology, Saiseikai Chuwa Hospital, ***Department of Urology, National Nara Hospital
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 140-146, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。
Transurethral Ureterolithotripsy in Outpatients: Cases of Ureteral Stricture as a Late Complication
MASAAKI KUWAHARA, KOICHI KAMBE, NAOMASA IORITANI, KATUYUKI TAGUCHI, TOSHINORI SAITO, MASARU IGARASHI, YOSHIKATSU TANAHASHI, SEIICHI ORIKASA
Department of Urology, Tohoku University School of Medicine
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 147-153, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。
Treatment of Ureteral Stone Using Rigid Ureteroscope
TSUNEO KINUKAWA*, RYOUHEI HATTORI*, YOSHINARI ONO**, JOHJI WATANABE**, SHIN YAMADA**, SHINICHI OHSHIMA***, OSAMU MATSUURA***, NORIHISA TAKEUCHI***, NORIO KATOH****, TOSHIKAZU SUGIYAMA****
*Department of Urology, Okazaki City Hospital, **Department of Urology, Komaki City Hospital, ***Department of Urology, Social Insurance Chukyo Hospital, ****Department of Urology, Sizuoka Saiseikai Hospital
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 154-158, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。
Endourological Management of latrogenic Foreign Body in the Upper Urinary Tract
TOSHIMI TAKEUCHI*, SATOSHI ISHIHARA*, TAKUYA KOIDE*, SHUNSUKE SAKAI*, SEIJI MATSUDA**, SATORU KOBAYASHI***, YOSHITO TAKAHASHI***, IKUO SHINODA***, MANABU KURIYAMA***, YUKIMICHI KAWADA***
*Department of Urology, Gifu Prefectural Hospital, **Department of Urology, Kizawa Hospital, ***Department of Urology, Gifu University School of Medicine
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 159-164, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。
Different Vibration Modes of Ultrasound Lithotripters and Their Lithotripsy Characteristics
MAKOTO MIKI*, HIROBUMI SHIMIZU*, YOSHIMI MAMIYA*, MASATO TOCHIMOTO*, TAKAAKI ITO*, HIROAKI SHIOZAWA*, SHIZUO NINOMIYA**
*Department of Urology, Tokyo Medical College Hospital, **Aloka Inc. , Tokyo
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 165-169, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。
ESWL in the Prone Position : Treatrnent of Ureteral Stone and Steinstrasse Overlying the Sacroiliac Joint
KOJI KAWAI, MASAO YOKOYAMA, FUMIO SHOJI, SHUSAKU FUJITO, SATORU TAKAHASHI, HIRONAO ITAKURA, MIKIO KANEMURA, MORIAKI OSAKA
Department of Urology, Toranomon Hospital
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 170-176, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。
Intrarenal Scanning in Vivo and in Vitro
YOSHIO KAWASE, HISASHI HAYAMI, KATSUMI OHNISHI, HIROSHI OHE, HIROKI WATANABE
Department of Urology, Kyoto Prefectural University of Medicine
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 177-180, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。
Percutaneous Antegrade Endoscopic Surgery of Posterior Urethral Polyp and Valve in Infants Review of 2 Cases
TSUNEYOSHI KAYAJIMA, TOSHIHIRO GOTO, TOSHIAKI KAKINOKI, KAZUHIRO NAGAYAMA, YOSHITADA OHI
Department of Urology, Faculty of Medicine, Kagoshima University
Japanese Journal of Endourology and ESWL 2 (2) 181-186, 1989.
 • アブストラクト: 従量制は110円(税込)、基本料金制は基本料金に含まれます。
 • 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に726円(税込) です。